0:00
/
0:00

Làm Thế Nào Làm Sao Sống Sống Thế Nào (Dj.house Đông Cổ Bản) / 怎么做怎么过怎么活 (Dj.house咚鼓版) - Hoàng Tĩnh Mỹ (Huang Jing Mei)

482,991

Lời bài hát: Làm Thế Nào Làm Sao Sống Sống Thế Nào (Dj.house Đông Cổ Bản) / 怎么做怎么过怎么活 (Dj.house咚鼓版)

Ca sĩ: Hoàng Tĩnh Mỹ (Huang Jing Mei)


zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
shuō hǎo dí ài wǒ yǒng yuǎn dū péi zhuó wǒ
wéi hé lí kāi wǒ huán ràng wǒ rú cǐ nán guò
bù xiǎng zài zhí zhuó hē liǎo yī zhěng yè dí jiǔ
ài nǐ wǒ huó gāi shòu zhē mó
zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
shuō hǎo dí ài wǒ yǒng yuǎn dū péi zhuó wǒ
wéi hé lí kāi wǒ huán ràng wǒ rú cǐ nán guò
bù xiǎng zài zhí zhuó hē liǎo yī zhěng yè dí jiǔ
ài nǐ wǒ huó gāi shòu zhē mó
zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
zěn me zuò zěn me guò shēn yè cái bù huì jì mò
zěn me huó cái néng zhèng tuō kāi sī niàn nǐ dí jiā suǒ
gāi rú hé wàng jì nǐ cái néng gòu dé dào jiě tuō
sī xīn liè fèi dí ài zhuó méi jié guǒ
Xem toàn bộ