0:00
/
0:00

Khúc Cửu Môn Hồi Ức / 辞九门回忆 (DJ A Chao Remix) - Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun)

2,588

Lời bài hát: Khúc Cửu Môn Hồi Ức / 辞九门回忆 (DJ A Chao Remix)

Ca sĩ: Đẳng Thập Yêu Quân (Deng Shen Me Jun)


Yī qū dìng chóng lóu
Yīyǎn bànshēng chóu
Kàn de quándōu shì nà guǐjué yún yǒng
Rù dé cǐ mén bù huíshǒu

Wúxū xuānzhī yú kǒu
Wǒ duì àn zài bài nà fēngyǔ piáopō de cán lòu
Zài jùshǒu
Xìzi duō qiū

Kělián yī chù qíng shēn jiù
Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ
Huángquán gùshì wú zhǐ xiū
Xì wúgǔ nán zuǒyòu

Huànguò yī zhé yòu zhòngtóu
Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú
Wù chuǎng tiān jiā
Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā

Zhāngkǒu yù chàng shēng què yǎ
Fěn miàn pī yī jiào gè jiǎ
Lián yú lái ānzuò xià
Bù gǎn zhānrǎn fú qián chá

Zhǐ zuò fánrén fù xuě yuè fēnghuā
Ràoguò yānzhī lóu
Dǎ sàn jié fà kòu
Chàng de quándōu shì nà qíng shēn bù shòu

Rù dé cǐ mén bù huíshǒu
Wúxū xuān zhī yú kǒu
Wǒ duì jìng zhēyǎn nà fēngyǔ piáopō de cán lòu
Bēi yǐ jiù

Xìzi duō qiū
Kělián yī chù qíng shēn jiù
Mǎnzuò yīguān jiē lǎoxiǔ
Huángquán gùshì wú zhǐ xiū

Xì wúgǔ nán zuǒyòu
Huànguò yī zhé yòu zhòngtóu
Zhǐ dào zuì shì rénjiān bùnéng liú
Wù chuǎng tiān jiā

Quàn yú fàngxià shǒuzhōng shā
Sòng nà rén yù jiē dǎ mǎ
Cáizǐ jiārén duàn jiā huà

Lián yú lái kǔ yàn xià
Qiú bùdé fú qián chá
Zhǐ liú sān cùntǔ zhòng èr yuè huā
Xem toàn bộ